Polen, fragen über polen? - wir beantworten sie! infos, ....

Kontakt biuro.zarzadu@pkp.pl

http://speditionsbuch-info.de/2372

Kontakt per e-Mail

Kontakt-Formular

Abbrechen

Nowe szynobusy w Ma³opolsce. Kolejne szynobusy wyruszy³y na trasy w Ma³opolsce. Nowoczesne pojazdy kupi³ Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego. czytaj dalej | wyœlij stronê | wersja do wydruku. PKP Przewozy Regionalne do Kraków Bussines Park. Poci¹gi „PKP Przewozy Regionalne” od dzisiaj zatrzymuj¹ siê na nowym przystanku kolejowym Kraków Business Park. Do powstaj¹cego pod Krakowem, nowoczesnego centrum biznesowego, dojedziemy a¿ 48 poci¹gami regionalnymi, kursuj¹cymi na trasie Kraków – Katowice. czytaj dalej | wyœlij stronê | wersja do wydruku SuperWagon PKP Intercity za 29z³ Nowa oferta taniego podró¿owania. Za 29 z³ mo¿na przejechaæ dowolnie d³ug¹ trasê wskazanymi poci¹gami Ex lub IC w wagonach z miejscami do siedzenia w klasie 2 czytaj dalej | wyœlij stronê | wersja do wydruku Bilet turystyczny PKP Przewozy Regionalne Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w klasie 2 lub 1 poci¹gów osobowych i pospiesznych, od godz. 18:00 w dniu roboczym poprzedzaj¹cym bezpoœrednio kolejno po sobie nastêpuj¹ce dni wolne od pracy, do godz. 6:00 pierwszego dnia roboczego nastêpuj¹cego po tych dniach.

Geschrieben am : 04/10/2015, # , Bearbeiten

Es ist nicht erlaubt diesen Benutzer aus kommerziellen Interessen zu kontaktieren.

← Lettland, Latvijas Dzelzcels, The Concern, Passenger traffic, Infrastructure,...Portugal, Horários e Preços, Informação Prática, Transportes, .... →